Motor căutare – Platforma internaţionalizare Enterprise Europe Network

 


Evenimente


Finantare pentru tinerii intreprinzatori

Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru IMM-uri, Mediul de afaceri si Turism a anuntat lansarea apelului din acest an pe “Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri”, finantat din fonduri nationale. Astfel, incepand din data de 22 aprilie 2013, ora 10.00, aplicatia on-line de inscriere a proiectelor este activa.

Obiectivul „Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri”, îl constituie stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Programul urmăreşte:

- dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoaşterea şi gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea pieţelor;

- stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării firmelor nou-înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare;

- facilitarea accesului tinerilor la sursele de  finanţare.

Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379/28.12. 2006. Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2013 este de 25.000.000 lei.

Înscrierea în program se face on line atât de pe site-ul www.minind.ro, la sectiunea „ Accesati Programele pentru IMM-uri finantate de la bugetul de stat” sau direct pe linkul http://programenationale2013.aippimm.ro.

Pentru participarea la Program, fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După înregistrare se completează on line planul de afaceri  şi se încarcă documentele însoţitoare.

 

            Beneficiarii Programului

Pot beneficia de prevederile Programului: persoanele fizice, întreprinzători debutanţi, care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii Formularului de înscriere în program, următoarele criterii de eligibilitate:

a)      au capacitate juridică deplină de exerciţiu, au vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului;

b)      anterior datei înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului nu au mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;

c)      înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei Ordonanţe de urgenţă nr. 6 din 09.02.2011;

d)      declară pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale pentru declaraţii mincinoase, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b, pe care o depune la Registrul Comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii;

e)       să nu mai fi beneficiat de finanţare în cadrul acestui Program.

Dacă la data înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în Registrul Comerţului, condiţia referitoare la vârstă este îndeplinită, aceasta se consideră îndeplinită pe întreaga perioadă de acordare a facilităţilor.

           

            Categoriile de cheltuieli eligibile

Planul de afaceri trebuie să cuprindă investiţii în active corporale şi/sau necorporale, pe o perioadă determinată, în scopul realizării unor obiective clare, concrete şi reale.

Planul de afaceri trebuie să fie implementat pe teritoriul României şi să respecte regulile referitoare la ajutorul de minimis, prevăzute de Regulamentul CE nr. 1998/2006 cu articolele precizate mai sus.

Sunt considerate cheltuieli eligibile, cheltuielile legate de:

 

1) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE CORPORALE referitoare la:

a)      Terenuri pentru realizarea de construcţii/amenajare efectuate în cadrul proiectului, destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea; achiziţionarea de terenuri fără construcţie/amenajare efectuate în cadrul proiectului nu reprezintă cheltuială eligibilă în Program; amenajararea pe terenuri  închiriate /concesionate  pentru realizarea activităţilor proiectului reprezintă cheltuială eligibilă numai pentru realizarea activităţilor sportive, recreative şi distractive;

b)      Construcţii pentru desfasurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;

c)      Achiziţionarea de spaţii destinate realizării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare. Costurile de spaţiu cuprind: 

 • Spaţiu de birouri
 • Spaţiu de producţie
 • Spaţiu de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii
 • Spaţiu de depozitare

d)      Achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate destinate activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea;

e)      Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, tehnica de calcul etc;

f)        Mijloace de transport marfa în directă legătură cu activităţile codului/codurilor CAEN  pe care accesează, cu excepţia  vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor.

 

2) INVESTIŢIILE ÎN ACTIVE NECORPORALE referitoare la: brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare, realizare site.

Microîntreprinderile trebuie să îndeplinească, conform criteriilor de evaluare a planului de afaceri-Anexă la normele metodologice, criteriul minim obligatoriu privind ponderea investiţiilor de minim 40% din totalul cheltuielilor eligibile, nerespectarea acestuia conducând la respingerea planului de afaceri.

 

3) ALTE COSTURI DE OPERARE referitoare la:

a)      Costuri de înfiinţare a firmei:

 • Autorizaţii

b)      Costuri curente:

 • Materii prime, mărfuri
 • Materiale consumabile, materiale auxiliare

c)      Costuri de personal (salarii, costuri asigurări sociale)

d)      Costuri de training şi formare personal;

e)      Servicii externe:

 • Contabilitate
 • Consultanţă fiscală
 • Consultanţă juridică
 • Consultanţă în management
 • Consultanţă IT
 • Consultant PR
 • Consultanţă pentru întocmirea planului de afaceri, aceasta fiind  singura cheltuială care se poate realiza înainte de încheierea contractului.

Cheltuielile cu serviciile de consultanţă de orice tip  nu pot depăşi 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

f)        Costurile legate de încălzire, gaz, electricitate, curăţenie, reparaţii, asigurare, apă/canal, gunoi

g)      Costuri cu punerea în funcţiune a echipamentelor

h)      Costuri legate de procesul de vânzare

i)        Costuri administrative

j)        Chirii pentru spatii de birouri,  productie, de desfăşurare activităţi comerciale şi prestări servicii, depozitare (solicitantul va face dovada închirierii spaţiului pentru care solicită chiria pe o perioadă de minim 3 ani);

k)       Alte costuri conexe direct legate de codul CAEN accesat în cadrul Programului:

 • racordarea la utilităţi: apă, gaz, electricitate, canalizare;
 • infrastructura necesară racordarii la utilităţi: drum de acces, reabilitări, amenajări;
 • asigurarea normelor de protecţia muncii, de protecţia mediului.

          l)     Costuri de promovare a activităţii: on-line, pe suport de hârtie/electronic, alte tipuri de  materiale, participare la târguri interne şi internaţionale etc.

          

Pentru a fi incluse în investiţia eligibilă, activele corporale şi necorporale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să rămână în proprietatea microîntreprinderii care a beneficiat de ajutor de stat cel puţin 3 ani;

b) să fie considerate active (mijloace fixe) sau obiecte de inventar;

c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă, respectiv să fie întocmit un dosar de achiziţie care să cuprindă cereri de ofertă (minimum trei), ofertele primite; acestea trebuie să cuprindă: datele de identificare, semnătura şi ştampila ofertantului, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al microîntreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei celei mai convenabile, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii;

d) să fie incluse în categoria activelor proprii ale microîntreprinderii, să rămână în locaţia acesteia pentru cel puţin 3 ani, calculat din momentul în care investiţia a fost finalizată, şi să fie utilizate pentru derularea activităţii finanţate.

 

Ştiri

2020-11-18 17:56:52

Virtual B2B Event-Construction-2020

EEN Transilvania vă invită să participați la evenimentul de matchmaking [...]

2020-10-31 14:52:44

ECONOMIA CIRCULARĂ: VOUCHERE DE 15.000 EURO PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ŞI MIJLOCII

[...]


Vezi toate ştirile


Enterprise Europe Network

Oportunităţi de afaceri

Cod anunţ: TOUK20161114002

Ţara: Marea Britanie

Tip: Oferta

Titlu Oportunitate: IMM din Marea Britanie a dezvoltat și a adus pe piață o tehnologie tactilă de feed-back, folosind [...]

Valabilă până la data: n/a

Cod anunţ: BRPL20170110001

Ţara: Polonia

Tip: Cerere

Titlu Oportunitate: Firmă poloneză caută furnizori de nuci și fructe uscate pentru încheierea unor contracte [...]

Valabilă până la data: n/a

Vezi toate oportunităţile